Middleware for Vapor 3 to allow serving gzip encoded content. Inspired by https://github.com/vapor-community/gzip-provider
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.

20 wiersze
581 B

 1. // swift-tools-version:4.0
 2. import PackageDescription
 3. let package = Package(
 4. name: "GzipMiddleware",
 5. products: [
 6. .library(name: "GzipMiddleware", targets: ["GzipMiddleware"])
 7. ],
 8. dependencies: [
 9. // 💧 A server-side Swift web framework.
 10. .package(url: "https://github.com/vapor/vapor.git", from: "3.0.0"),
 11. // 🤐 Unzip archives
 12. .package(url: "https://github.com/microtherion/ZIPFoundation.git", from: "0.9.9-µ5")
 13. ],
 14. targets: [
 15. .target(name: "GzipMiddleware", dependencies: ["Vapor", "ZIPFoundation"]),
 16. ]
 17. )